Handelshandelsbetingelser

CVR: DK 27 97 74 72

 1. Tilbud, ordre og accept
  Købers ordre og bestilling af enhver art er kun bindende for CMV, når køberen har modtaget skriftlig ordrebekræftelse. Tilbud fra CMV, som ikke angiver særlig acceptfrist bortfalder, såfremt overensstemmende accept fra køber ikke er CMV i hænde inden to uger fra tilbudets dato. Aftaler om ændringer i eller tillæg til den oprindelige aftale er ikke bindende for CMV, uden skriftlig bekræftelse fra CMV. Priser på hjemmesiden vises inklusiv og eksklusiv moms og er eksklusiv afgifter.
 2. Levering og udbringning
  Vi leverer i hele Danmark til gældende fragtrate. Til Færøerne, Grønland, Island og øvrige udland sendes alle forsendelser ufranko.

 3. Betalingsbetingelser
  Sidste rettidige betalingsdag fremgår af fakturateksten. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes en rente på 2 % pr. påbegyndt måned, regnet fra den på forsiden angivne forfaldsdag.

 4. Forsinkelser
  Hvis forsinkelse med levering opstår som følge af arbejdskonflikt eller enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre over, såsom brand, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelse med leverancer fra underleverandører, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder, forlænges leveringstiden i det omfang, hvori det efter omstændighederne skønnes rimeligt. Såfremt leveringstiden kan påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er CMV såvel som køberen berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse. Hvis CMV ikke leverer inden for leveringstiden eller inden for en, med hjemmel i ovennævnte bestemmelse om forlænget leveringstid, rimelig tid er køberen berettiget til, ved skriftlig meddelelse til CMV, at kræve levering samt fastsætte en endelig rimelig frist herfor, og derved angive at køberen agter at hæve handelen, såfremt levering ikke sker inden for denne frist. Såfremt levering ikke er sket inden for den fastsatte frist, er køberen berettiget til ved skriftlig meddelelse til CMV at hæve aftalen.

 5. Reklamationsret vedr. mangler
  Reklamation vedrørende mangler skal foretages skriftligt og straks, manglen måtte være konstateret. Undlader køberen dette, mister han retten til afhjælpning eller ombytning. Vedrørende reklamation henvises i øvrigt til punkt 7. Hvis CMV ikke afhjælper eller ombytter mangelfulde leverancer inden rimelig tid efter, at køberen skriftligt og rettidigt har reklameret, har køberen ret til ved skriftlig meddelelse til sælgeren at hæve aftalen, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen. Køber kan ikke vælge at fastholde købet og fordre forholdsmæssigt afslag eller erstatning på denne baggrund. Hvis køberen hæver aftalen, har han ret til at kræve erstatning af CMV for de yderligere omkostninger, der er påført ham ved anskaffelse af tilsvarende leverance fra anden side. Erstatningskravet kan dog maksimalt andrage 10% af den aftalte købesum for den mangelfulde genstand. CMV har intet ansvar for mangler eller forringet udbytte af mangelfuld leverance udover ovennævnte. CMV er således ikke erstatningspligtig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

 6. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar
  CMV er kun ansvarlig for personskade, hvis det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af CMV eller andre, som firmaet har ansvaret for. CMV er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre. CMV er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre indirekte tab. I den udstrækning, CMV måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde CMV skadesløs i samme omfang, som CMVs ansvar er begrænset efter ovenstående bestemmelser vedrørende produktansvar. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal denne part straks underrette den anden herom.

 7. Reklamations- og undersøgelsespligt
  Det på hviler køberen, senest ved leveringen, at foretage en grundig undersøgelse af, at ydelsen stemmer overens med det kontraktmæssige aftalte. Køberen er forpligtet til omgående at reklamere over mangler, der måtte være konstateret ved en sådan undersøgelse, og køberen kan ikke senere påberåbe sig mangler, der kunne være konstateret ved den foreskrevne undersøgelse. Reklamationer i anledning af mangler og forsinkelse skal fremsættes skriftligt og straks ved konstateringen af misligholdelsen. Ved reklamation over mangler skal reklamationen indeholde en redegørelse for manglens beskaffenhed. Ved en sådan reklamation har CMV ret til at kontrollere skader på skadestedet og til at foretage undersøgelser af mangelfulde dele, før CMV tager stilling til, om manglerne omfattes af den i punkt 6 ovenfor fastsatte pligt for CMV. Undlader køberen at opfylde de i nærværende bestemmelser fastsatte regler, afskæres han for enhver misligholdelsesbeføjelse, det være sig i anledning af forsinkelse, mangler eller andet.

 8. Ejendomsforbehold
  CMV forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af eventuelle omkostninger og renter er betalt. Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforholdet, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

 9. Værneting og lovvalg
  Enhver tvistighed mellem parterne afgøres ved de ordinære domstole og ved anvendelse af dansk ret.

Generelle samhandelsbetingelser for e-handel

 1. Leveringstid
  Ordrer bestilt mandag til fredag inden kl. 12.00 afsendes samme dag. Ordrer modtaget efter kl. 15.00 afsendes næste hverdag. Ordrer modtaget i weekenden (lørdag/søndag) samt helligdage afsendes førstkommende hverdag. CMV kan ændre leveringsmåden til egen vogn, såfremt dette er hensigtsmæssigt.

 2. Fragtomkostninger
  Fragtbeløbet er kr.150.- excl. moms. Varekøb over kr.5000,- excl. moms er fragtfrit. Fragtbeløbet er oplyst i indkøbskurven inden ordren gennemføres. Lette forsendelser leveres normalt med Post Danmark. Tunge forsendelser leveres normalt med fragtmand. Forsendelse med fragtmand leveres i grundplan. Som udgangspunkt stilles ingen forsendelser uden kvittering for modtagelsen. Såfremt der ikke træffes nogen hjemme lægger fragtmanden besked, herefter er det købers ansvar at kontakte fragtmanden for aftale om ny udkørsel. Leveringer som efter købers ønske stilles uden kvittering er for købers egen risiko ved evt. mangler og beskadigelse.

 3. Rabat på varekøb
  Såfremt der er ydet rabat på købet er det oplyst i indkøbskurven. Ordrer under 300 kr. excl. moms udløser ikke en evt. samhandelsaftale rabat.

 4. Betalingsmuligheder
  Køber kan betale med Dankort, Visa, MasterCard, Maestro og Visa Electron.
  Denne betalingsmetode betragtes som kontant betaling, og pengene vil blive hævet fra kortet i det øjeblik vi afsender varen. Vi betaler kreditkortgebyret på Dankort, Visa, MasterCard, Maestro og Visa Electron.

 5. Returret
  Der er fuld returret inden for 14 dage (undtagen gulvlak). Ved evt. returnering skal køber dog selv betale forsendelsesomkostningerne. Varer skal returneres uskadt i original emballage.
  Bemærk;
  At Gulvlak kun sælges til private via vores fysiske butik, da gulvlak ikke tages retur !.
  Ring for bestilling/levering...
  Kun WebSalg af gulvlak til virksomheder (Cvr.nr./B2B).

 6. Forbehold
  Der tages forbehold for udgåede varer, tastefejl og prisændringer, ligesom vi forbeholder os ret til at annullere ordrer, vi ikke kan ekspedere grundet disse vilkår.

 7. Ophavsret
  Fotos, grafik og øvrige illustrationer, der er på denne hjemmeside, tilhører CMV og er beskyttet af de ophavsretlige regler og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden CMV's skriftlige tilladelse. CMV giver ingen personlige data eller andre informationer indtastet på denne hjemmeside videre til tredjepart (f.eks. direct marketingsfirmaer o.l.). De indtastede oplysninger bliver brugt udelukkende til servicering af køber, når køber handler hos os.